swift's blog

swift's blog

题解 CF995E 【Number Clicker】

posted on 2019-08-18 20:07:05 | under 题解 |

这道题我一开始看还以为是数学题

求逆元其实就可以看完随机跳到另一个位置,那么根据生日悖论,状态数不会太多,双向bfs即可

#include<bits/stdc++.h>
#define int long long
using namespace std;
int u,v,p;
map<int,int>vis1,vis2,nxt,pre;//记录每一个位置有么有被访问过和是哪跳过来的
queue<int> q1,q2;
int qpow(int a,int b){
  if(b==0)return 1;
  int tmp=qpow(a,b/2);
  return b%2?tmp*tmp%p*a%p:tmp*tmp%p; 
}
main(){
  scanf("%lld%lld%lld",&u,&v,&p);
  q1.push(u);
  q2.push(v);
  vis1[u]=1;
  pre[u]=-1;
  vis2[v]=1;
  nxt[v]=-1;
  while(!q1.empty()){
    int now=q1.front();
    q1.pop();
    if(vis2[now]){
      printf("%lld\n",vis1[now]+vis2[now]-2);
      stack<int>s;
      int tmp=now;
      while(tmp!=-1){
        s.push(tmp);
        tmp=pre[tmp];
      }
      while(s.size()!=1){
        int k=s.top();
        s.pop();
        if((k+1)%p==s.top()){
          printf("1 ");
        }
        else if((k+p-1)%p==s.top()){
          printf("2 ");
        }
        else{
          printf("3 ");
        }
      }
      tmp=now;
      while(nxt[tmp]!=-1){
        if((tmp+1)%p==nxt[tmp]){
          printf("1 ");
        }
        else if((tmp+p-1)%p==nxt[tmp]){
          printf("2 ");
        }
        else{
          printf("3 ");
        }
        tmp=nxt[tmp];
      }
      return 0;
    }
    if(!vis1[(now+1)%p])q1.push((now+1)%p),vis1[(now+1)%p]=vis1[now]+1,pre[(now+1)%p]=now;
    if(!vis1[(now-1+p)%p])q1.push((now-1+p)%p),vis1[(now-1+p)%p]=vis1[now]+1,pre[(now-1+p)%p]=now;
    int power=qpow(now,p-2);
    if(!vis1[power])q1.push(power),vis1[power]=vis1[now]+1,pre[power]=now;
    now=q2.front();q2.pop();
    if(!vis2[(now+1)%p])q2.push((now+1)%p),vis2[(now+1)%p]=vis2[now]+1,nxt[(now+1)%p]=now;
    if(!vis2[(now-1+p)%p])q2.push((now-1+p)%p),vis2[(now-1+p)%p]=vis2[now]+1,nxt[(now-1+p)%p]=now;
    power=qpow(now,p-2);
    if(!vis2[power])q2.push(power),vis2[power]=vis2[now]+1,nxt[power]=now;
  }
}

还有...

据我们学校的学长说,双向广搜可能搜出来的不是最优解